Üllés önkormányzata idén is különféle támogatásokkal segíti a diákokat, a tanulmányaikban. A 20 évnél fiatalabbakat 6000 Ft összegű iskoláztatási települési támogatással, míg a felsőoktatásban résztvevőknek pályázati felhívást hirdetnek az „Üllési Talentum” ösztöndíj megállapítására.

Az iskoláztatási települési támogatással azokat a szülőket segítik, akinek a gyermekének nem került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és gyermekével Üllés nagyközségben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve gyermekének nappali rendszerű alap vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben jogviszonya van és a 20. életévét még nem töltötte be. Szempont az is, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz az 57.000 Ft-ot, a gyermekét egyedül nevelő szülő családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, azaz 71.250 Ft-ot.

Az iskoláztatási települési támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatal szociális irodájában 2020. augusztus 1. napjától 2020. szeptember 15. napjáig nyújtható be.

A kérelemhez szükséges mellékelni a gyermek 16. életévének betöltésétől iskolalátogatási igazolást, amely igazolja, hogy a gyermek nappali rendszerű oktatási intézményben folytat tanulmányokat és a szülő előző havi nettó jövedelmét.

A kérelem nyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy letölthető a honlapról: http://www.ulles.hu/ugyintezes-letoltheto-nyomtavanyok/szocialis-ugyek

Az önkormányzat „Üllési Talentum” elnevezésű ösztöndíjára jogosult a tanuló, ha szociálisan rászoruló, Üllés Nagyközségben állandó lakcímmel, valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be, az első diploma megszerzéséig.

Az ösztöndíj 6.000 Ft/hó összegig terjedhet.

A pályázatot a hallgató az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a kötelező mellékletekkel együtt 2020. szeptember 30-ig nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy postai úton. A formanyomtatvány átvehető a hivatalban vagy letölthető: http://www.ulles.hu/ugyintezes-letoltheto-nyomtavanyok/ullesi-talentum-osztondij

A pályázathoz minden esetben csatolni kell egy önéletrajzot, az ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát és egyéb, az érdemi döntést elősegítő igazolásokat, illetve felsőfokú tanulmányait ez évben megkezdő pályázónak csatolnia kell a tizenkettedik év végi bizonyítványának másolatát, valamint a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.

A kép illusztráció.